Раён Сельсавет Тып Назва Назва без націскаў Род Парадыгма Транслітарацыя Назва па-расейску Варыянты назвы Варыянты назвы па-расейску
Светлагорскі <раён> г. Па́рычы Парычы мн. -рыч і -рычаў, -чамі, -чах Paryčy Паричи
Светлагорскі <раён> р. п. Сасно́вы Бор Сасновы Бор м. -вага -ра, -вым -рам, -вым Бары́ Sasnovy Bor Сосновый Бор
Светлагорскі <раён> г. Светлаго́рск Светлагорск м. -ка, -кам, -ку Svietlahorsk Светлогорск
Светлагорскі Асташкавіцкі в. Асі́наўка Асінаўка ж. -кі, -кай і -каю, -ўцы Asinaŭka Осиновка
Светлагорскі Асташкавіцкі в. Аста́нкавічы Астанкавічы мн. -віч і -вічаў, -чамі, -чах Astankavičy Останковичи
Светлагорскі Асташкавіцкі в. Аста́шкавічы Асташкавічы мн. -віч і -вічаў, -чамі, -чах Astaškavičy Осташковичи
Светлагорскі Асташкавіцкі в. Высо́кі Баро́к Высокі Барок м. -кага Барка́, -кім -ко́м, -кім -ку́ Vysoki Barok Высокий Борок
Светлагорскі Асташкавіцкі в. Ка́рпавічы Карпавічы мн. -віч і -вічаў, -чамі, -чах Karpavičy Карповичи
Светлагорскі Асташкавіцкі в. Сла́вань Славань ж. -ні, -нню, -ні Slavań Славань
Светлагорскі Баравікоўскі в. Алякса́ндраўка Аляксандраўка ж. -кі, -кай і -каю, -ўцы Aliaksandraŭka Александровка
Светлагорскі Баравікоўскі в. Баравікі́ Баравікі мн. -ко́ў, -ка́мі, -ка́х Baraviki Боровики
Светлагорскі Баравікоўскі в. Зато́н Затон м. -на, -нам, -не Zaton Затон
Светлагорскі Баравікоўскі в. Пажы́хар Пажыхар м. -ра, -рам, -ры Pažychar Пожихар
Светлагорскі Баравікоўскі в. Пры́старань Прыстарань ж. -ні, -нню, -ні Prystarań Присторонь Присторань
Светлагорскі Баравікоўскі в. Самара́ж Самараж м. -жа, -жам, -жы Samaraž Самораж
Светлагорскі Баравікоўскі в. Се́лішчы Селішчы мн. -лішч і -лішчаў, -чамі, -чах Sieliščy Селищи Се́лішча, н
Светлагорскі Баравікоўскі в. Ху́тар Хутар м. -ра, -рам, -ры Chutar Хутор
Светлагорскі Баравікоўскі в. Чка́лава Чкалава н. -ва, -вам, -ве Čkalava Чкалово Каку́евічы, мн
Светлагорскі Баравікоўскі в. Шупе́йкі Шупейкі мн. -пе́ек і -пе́йкаў, -камі, -ках Šupiejki Шупейки
Светлагорскі Баравікоўскі в. Які́мава Слабада́ Якімава Слабада ж. -вай -ды́, -вай -до́й і -ваю -до́ю, -вай -дзе́ Jakimava Slabada Якимова Слобода
Светлагорскі Баравікоўскі в. Яла́ны Яланы мн. Яла́н і Яла́наў, -намі, -нах Jalany Еланы
Светлагорскі Давыдаўскі в. Вялі́кая Людзві́наўка Вялікая Людзвінаўка ж. -кай -кі, -кай -кай і -каю -каю, -кай -ўцы Vialikaja Liudzvinaŭka Великая Людвиновка Большая Людвиновка
Светлагорскі Давыдаўскі в. Го́ркі Горкі мн. Го́рак і Го́ркаў, -камі, -ках Horki Горки
Светлагорскі Давыдаўскі в. Давы́даўка Давыдаўка ж. -кі, -кай і -каю, -ўцы Davydaŭka Давыдовка
Светлагорскі Давыдаўскі в. Заго́р’е Загор’е н. -р’я, -р’ем, -р’і Zahorje Загорье
Светлагорскі Давыдаўскі в. За́лле Залле н. -лля, -ллем, -ллі Zallie Залье
Светлагорскі Давыдаўскі в. Карані́ Карані мн. -нёў, -ня́мі, -ня́х Karani Корени
Светлагорскі Давыдаўскі в. Мала́я Людзві́наўка Малая Людзвінаўка ж. -ло́й -кі, -ло́й -кай і -ло́ю -каю, -ло́й -ўцы Malaja Liudzvinaŭka Малая Людвиновка
Светлагорскі Давыдаўскі в. Мармаві́чы Мармавічы мн. -ві́ч і -ві́чаў, -чамі, -чах Marmavičy Мармовичи
Светлагорскі Давыдаўскі в. Марты́навічы Мартынавічы мн. -віч і -вічаў, -чамі, -чах Martynavičy Мартыновичи Марці́навічы
Светлагорскі Давыдаўскі в. Прасве́т Прасвет м. -та, -там, -све́це Prasviet Просвет Яўту́шкавічы, мн
Светлагорскі Давыдаўскі в. У́знаж Узнаж ж. -жы, -жжу, -жы Uznaž Узнаж Ву́знаж Узно́жа
Светлагорскі Казлоўскі в. Высо́кі Полк Высокі Полк м. -кага Палкам, -кім -ко́м, -кім -ку́ Vysoki Polk Высокий Полк
Светлагорскі Казлоўскі в. Вярхле́ссе Вярхлессе н. -сся, -ссем, -ссі Viarchliessie Верхлесье
Светлагорскі Казлоўскі в. Е́льнічкі Ельнічкі мн. -чак і -чкаў, -камі, -ках Jeĺnički Ельнички Маргі́
Светлагорскі Казлоўскі в. Казло́ўка Казлоўка ж. -кі, -кай і -каю, -ўцы Kazloŭka Козловка
Светлагорскі Казлоўскі в. Кастры́чнік Кастрычнік м. -ка, -кам, -ку Kastryčnik Костричник Кастрычник
Светлагорскі Казлоўскі в. Кнышэ́вічы Кнышэвічы мн. -віч і -вічаў, -чамі, -чах Knyševičy Кнышевичи
Светлагорскі Казлоўскі в. Лі́пнікі Ліпнікі мн. -каў, -камі, -ках Lipniki Липники Ліпні́н, м
Светлагорскі Казлоўскі в. Майсе́еўка Майсееўка ж. -кі, -кай і -каю, -ўцы Majsiejeŭka Мойсеевка
Светлагорскі Казлоўскі в. Паго́нцы Пагонцы мн. -цаў, -цамі, -цах Pahoncy Погонцы Пага́нцы
Светлагорскі Казлоўскі в. Прудо́к Прудок м. Прудка́, -ко́м, -ку́ Prudok Прудок
Светлагорскі Казлоўскі в. Пясча́ная Ру́дня Пясчаная Рудня ж. -най -ні, -най -няй і -наю -няю, -най -ні Piasčanaja Rudnia Песчаная Рудня Пясча́нка
Светлагорскі Казлоўскі в. Се́лішчы Селішчы мн. Се́лішч і Се́лішчаў, -чамі -чах Sieliščy Селищи
Светлагорскі Казлоўскі в. Ска́лка Скалка ж. -лкі, -кай і -каю, -лцы Skalka Скалка
Светлагорскі Казлоўскі в. Судаві́ца Судавіца ж. -цы, -цай і -цаю, -цы Sudavica Судовица
Светлагорскі Краснаўскі в. Васілёўка Васілёўка ж. -кі, -кай і -каю, -ўцы Vasilioŭka Василёвка Васі́леўка
Светлагорскі Краснаўскі в. Даніло́ўка Данілоўка ж. -кі, -кай і -каю, -ўцы Daniloŭka Даниловка
Светлагорскі Краснаўскі в. Дра́жня Дражня ж. -ні, -няй і -няю, -ні Dražnia Дражня
Светлагорскі Краснаўскі в. За́балацце Забалацце н. -цця, -ццем, -цці Zabalaccie Заболотье Забало́цце
Светлагорскі Краснаўскі в. Заві́чча Завічча н. -чча, -ччам, -ччы Zavičča Завичье
Светлагорскі Краснаўскі в. Каралёва Слабада́ 1 Каралёва Слабада 1 ж. -вай -ды́, -вай -до́й і -ваю -до́ю, -вай -дзе́ Karaliova Slabada 1 Королёва Слобода 1 Карале́ўская Слабада́ 1
Светлагорскі Краснаўскі в. Каралёва Слабада́ 2 Каралёва Слабада 2 ж. -вай -ды, -вай -до́й і -ваю -до́ю, -вай -дзе́ Karaliova Slabada 2 Королёва Слобода 2 Карале́ўская Слабада́ 2
Светлагорскі Краснаўскі в. Ко́ўчыцы 1 Коўчыцы 1 мн. -чы́ц і -чы́цаў, -цамі, -цах Koŭčycy 1 Ковчицы 1 Ко́ўцічы 1
Светлагорскі Краснаўскі в. Ко́ўчыцы 2 Коўчыцы 2 мн. -чы́ц і -чы́цаў, -цамі, -цах Koŭčycy 2 Ковчицы 2 Ко́ўцічы 2
Светлагорскі Краснаўскі в. Кра́снаўка Краснаўка ж. -кі, -кай і -каю, -ўцы Krasnaŭka Красновка
Светлагорскі Краснаўскі в. Крукі́ Крукі мн. -ко́ў, -ка́мі, -ка́х Kruki Крюки Круки
Светлагорскі Краснаўскі в. Малімо́ны Малімоны мн. -наў, -намі, -нах Malimony Малимоны
Светлагорскі Краснаўскі в. Міха́йлаўка Міхайлаўка ж. -кі, -кай і -каю, -ўцы Michajlaŭka Михайловка
Светлагорскі Краснаўскі в. Но́вая Бе́ліца Новая Беліца ж. -вай -цы, -вай -цай і -ваю -цаю, -вай -цы Novaja Bielica Новая Белица Навабе́ліца
Светлагорскі Краснаўскі в. Ту́мараўка Тумараўка ж. -кі, -кай і -каю, -ўцы Tumaraŭka Тумаровка
Светлагорскі Краснаўскі в. Я́звінцы Язвінцы мн. -цаў, -цамі, -цах Jazvincy Язвинцы
Светлагорскі Мікалаеўскі в. Бе́рлаж Берлаж м. -жа, -жам, -жы Bierlaž Берлож
Светлагорскі Мікалаеўскі в. Вяжны́ Вяжны мн. -но́ў, -на́мі, -на́х Viažny Вяжны
Светлагорскі Мікалаеўскі в. Гамза́ Гамза ж. -зы́, -зо́й і -зо́ю, -зе́ Hamza Гамза Сяма́к, м.
Светлагорскі Мікалаеўскі в. Ля́дцы Лядцы мн. -цаў, -цамі, -цах Liadcy Лядцы
Светлагорскі Мікалаеўскі в. Мікала́еўка Мікалаеўка ж. -кі, -кай і -каю, -ўцы Mikalajeŭka Миколаевка Када́ш, м Николаевка
Светлагорскі Мікалаеўскі в. Міха́йлаўка Міхайлаўка ж. -кі, -кай і -каю, -ўцы Michajlaŭka Михайловка По́лашаў, м
Светлагорскі Мікалаеўскі в. Пятро́вічы Пятровічы мн. -віч і -вічаў, -чамі, -чах Piatrovičy Петровичи Сіня́ўка, ж
Светлагорскі Мікалаеўскі в. Рако́вічы Раковічы мн. -віч і -вічаў, -чамі, -чах Rakovičy Раковичи Задво́р’е, н
Светлагорскі Мікалаеўскі в. Сяке́рычы Сякерычы мн. -рыч і -рычаў, -чамі, -чах Siakieryčy Секеричи
Светлагорскі Мікалаеўскі в. Чэ́рнін Чэрнін м. -на, -нам, -не Černin Чернин
Светлагорскі Палескі в. Ві́ша Віша ж. -шы, -шай і -шаю, -шы Viša Виша Віша́
Светлагорскі Палескі в. Вялі́кі Бор Вялікі Бор м. -кага Бо́ра, -кім -рам, -кім Бары́ Vialiki Bor Великий Бор
Светлагорскі Палескі в. Дубро́ва Дуброва ж. -вы, -вай і -ваю, -ве Dubrova Дуброва
Светлагорскі Палескі в. Зарэ́чча Зарэчча н. -чча, -ччам, -ччы Zarečča Заречье
Светлагорскі Палескі в. Марты́наўка Мартынаўка ж. -кі, -кай і -каю, -ўцы Martynaŭka Мартыновка Марці́наўка, Гумні́шча, н.
Светлагорскі Палескі в. Ме́хаўшчына Мехаўшчына ж. -ны, -най і -наю, -не Miechaŭščyna Меховщина
Светлагорскі Палескі в. Мы́слаў Рог Мыслаў Рог м. -вага Ро́га, -вым Ро́гам, -вым Ро́зе Myslaŭ Roh Мыслов Рог
Светлагорскі Палескі в. Пале́ссе Палессе н. -сся, -ссем, -ссі Paliessie Полесье Кабы́льшчына, ж., Кабы́льшчыны, мн.
Светлагорскі Палескі в. Прыты́ка Прытыка ж. -кі, -кай і -каю, -ты́цы Prytyka Притыка Замлы́нне, н
Светлагорскі Палескі в. Ую́нішчы Уюнішчы мн. -нішч і -нішчаў, -шчамі, -шчах Ujuniščy Уюнищи Ую́нішча, н. Вьюнищи
Светлагорскі Палескі в. Церабу́ліны Церабуліны мн. -наў, -намі, -нах Cierabuliny Теребулины
Светлагорскі Палескі в. Я́звін Язвін м. -на, -нам, -не Jazvin Язвин Язві́н, Язві́нін
Светлагорскі Печышчанскі в. Асо́пнае Асопнае н. -нага, -ным Asopnaje Осопное
Светлагорскі Печышчанскі п. Жардзя́нскі Жардзянскі м. -кага, -кім Žardzianski Жердянский
Светлагорскі Печышчанскі в. Жэрдзь Жэрдзь ж. -дзі, -ддзю, -дзі Žerdź Жердь
Светлагорскі Печышчанскі в. Ме́дзведаў Медзведаў м. -ва, -вам, -ве Miedzviedaŭ Медведов Ме́дзведава, н.
Светлагорскі Печышчанскі в. Пе́чышчы Печышчы мн. -чышч і -чышчаў, -чамі, -чах Piečyščy Печищи Пе́чышча, н.
Светлагорскі Печышчанскі в. Стракаві́чы Стракавічы мн. -ві́ч і -ві́чаў, -чамі, -чах Strakavičy Страковичи Страко́вічы
Светлагорскі Чыркавіцкі в. Ала́ Ала ж. Алы, Ало́й і Ало́ю, Але́ Ala Ола
Светлагорскі Чыркавіцкі в. Астро́ўчыцы Астроўчыцы мн. -чыц і -чыцаў, -цамі, -цах Astroŭčycy Островчицы
Светлагорскі Чыркавіцкі в. Дзе́днае Дзеднае н. -нага, -ным Dziednaje Дедное
Светлагорскі Чыркавіцкі в. Зду́дзічы Здудзічы мн. -дзіч і -дзічаў, -чамі, -чах Zdudzičy Здудичи
Светлагорскі Чыркавіцкі в. Іскра́ Іскра ж. -ры́, -ро́й і -ро́ю, -ры́ Iskra Искра
Светлагорскі Чыркавіцкі в. Мо́льча Мольча ж. -чы, -чай і -чаю, -чы Moĺča Мольча Мо́лча
Светлагорскі Чыркавіцкі п. Мо́льча Мольча ж. -чы, -чай і -чаю, -чы Moĺča Мольча
Светлагорскі Чыркавіцкі п. Мядко́ў Мядкоў м. -ва, -вам, -ве Miadkoŭ Медков
Светлагорскі Чыркавіцкі в. Ра́кшын Ракшын м. -на, -нам, -не Rakšyn Ракшин Ра́кшына, н.
Светлагорскі Чыркавіцкі в. Расава́ Расава ж. -вы́, -во́й і -во́ю, -ве́ Rasava Расова Ра́саў, м.
Светлагорскі Чыркавіцкі в. Ру́дня Рудня ж. -ні, -няй і -няю, -ні Rudnia Рудня Чэ́ркавіцкая Ру́дня
Светлагорскі Чыркавіцкі в. Сасно́ўка Сасноўка ж. -кі, -кай і -каю, -ўцы Sasnoŭka Сосновка
Светлагорскі Чыркавіцкі в. Сту́жкі Стужкі мн. Сту́жак і -жкаў, -камі, -ках Stužki Стужки
Светлагорскі Чыркавіцкі в. Чы́ркавічы Чыркавічы мн. -віч і -вічаў, -чамі, -чах Čyrkavičy Чирковичи Чырко́вічы, Чэ́ркавічы, Высо́кае, н.

Крыніца: Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь : Гомельская вобласць: нарматыўны даведнік / [Камітэт па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, Рэспубліканская тапанімічная камісія пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі; Н.А.Багамольнікава і інш.; пад агульнай рэдакцыяй В.П.Лемцюговай]. — Мінск : Тэхналогія, 2006. — 382 с.

comments powered by HyperComments